Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Magyar Tartomány / Kilenced Bosco Szent János 208. születésnapjára készülve

Kilenced Bosco Szent János 208. születésnapjára készülve

Kilenced Bosco Szent János 208. születésnapjára készülve

2023-08-06 Vasárnap   |   #Magyar Tartomány

kilenced  • ima  •

Köszönjük, hogy a Szalézi Család imával és tevékenységgel is támogatja a szaléziakat! Legközelebbi kilencedünk augusztus 7-én, hétfőn indul Don Bosco (földi) születésnapjára, augusztus 16-ra, készülve. Kérjük közbenjárását kilenc napon át!

ELSŐ NAP

Imádság hitért

Bosco Szent János, te mindig erős, élő hittel hitted azokat az igazságokat, melyeket Isten kinyilatkoztatott és az Egyház tanít számunkra. Te nemcsak arra törekedtél buzgó állhatatossággal, hogy magad megismerd és megértsd ezeket a hitigazságokat, de igyekeztél azokat másokkal is megismertetni és megértetni, sőt a hitetlenek és eretnekek támadásai ellen is nagy buzgósággal megvédted azokat. Bosco Szent János, bízó szeretettel kérlek, esdd ki számomra azt a kegyelmet, hogy én is mindig erős legyek mindannak elhívésében, amit Egyházunk tanít. Hogy a hitkételyeket visszautasítsam, a hitellenes olvasmányoktól, a vallástalan társaságoktól tartózkodjam, hitemet a feltűnés kerülésével, de félelem nélkül megvalljam és úgy otthoni, mint nyilvános életemben annak törvényei szerint éljek. Eszközöld ki számomra továbbá azt is, hogy mint egyházunknak hű gyermeke, rendületlenül higgyek a pápa csalatkozhatatlanságában, s készséggel fogadjam tanításait, a püspökök, papok iránt pedig gyermeki tisztelettel viseltessem. Segíts meg, hogy a hit kegyelmét ne csupán saját kincsemnek tekintsem, de igyekezzem a te példád szerint azt mások lelkébe is beleplántálni. Segíts, hogy ennek a hitnek szellemében örömöt és megpróbáltatást egyforma készséggel fogadjak Isten kezéből, akaratommal mindenben Isten legszentebb akaratához simuljak.

 

Miatyánk.. Üdvözlégy... Dicsőség… Bosco Szent János, könyörögj érettünk!

 

MÁSODIK NAP                 

Imádság reményért

Bosco Szent János, te mindenben határtalan gyermeki bizalommal hagyatkoztál Isten akaratára. Mindent az Ő végtelen jóságára és irgalmasságára, akadályokat nem ismerő mindenhatóságára bíztál. Üdvözítő Jézusunk érdemeiben bízva remélted lelked üdvösségét és azt a kegyelmet, hogy jócselekedeteid által arra érdemeket is szerezhetsz. Saját és mások lelkének megmentéséért magadra vállaltad egy hosszú emberélet minden küzdelmét, fáradalmát, áldozatos lélekkel lemondtál a világ javairól, minden kényeiméről. Bosco Szent János, kérlek, eszközöld ki számomra azt a kegyelmet, hogy életem végcéljáról, a mennyországról s az annak megszerzésére irányuló küzdelemről soha meg ne feledkezzem. Hogy minden imámat, áldozatomat s jócselekedetemet azzal a szándékkal végezzem, hogy azáltal Isten dicsőségét szolgáljam s lelkem üdvösségét munkáljam, nem tévesztve szem elől, hogy minderre Isten kegyelme nélkül képtelen lennék. Eszközöld ki számomra, hogy a szerencsében alázatos, a viszontagságokban erős maradjak, hogy Isten atyai szeretetében és irgalmasságában soha ne kételkedjem és tökéletes gyermeki bizalommal hagyatkozzam az isteni Gondviselésre.

 

Három Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség… Bosco Szent János, könyörögj érettünk!

 

HARMADIK NAP

Imádság Isten és a felebarát iránt való szeretetért

Bosco Szent János, a te szívedet zsenge gyermekkorod óta Isten és a felebarát iránt való szeretet tüze hevítette. Ez a szeretet ösztönzött téged arra, hogy már gyermekkorodban játszótársaid apostola légy, hogy emberfölötti fáradalmak árán egész életedet a lelkek szolgálatába állítsd, intézményeket létesíts csak azért, hogy Isten jóságát világszerte hirdethesd, és a lelkek beláthatatlan sokaságát vezethesd az Ő nagyobb dicsőségének szolgálatára. Bosco Szent János Atyánk, segíts meg, hogy én is mindennél jobban szeressem Istent, a lehető legtökéletesebben megtartsam parancsait, minden gondolatommal, szavammal és áldozatos cselekedetemmel nagyobb dicsőségét keressem. Bár elérhetném azt, hogy gyermeki szeretetemmel örömet szerezhetnék atyai szívének! Légy segítségemre továbbá, hogy felebarátomat úgy szeressem, mint saját magamat: nem szóval és érzelmekkel, de akarattal és cselekedetekkel. Hogy kész legyek akár áldozatok árán is őt imával, vigasztaló, bátorító szóval és munkával segíteni, elsősorban persze mindkettőnk lelki üdvét tartva szem előtt.

 

 Miatyánk.. Üdvözlégy... Dicsőség… Bosco Szent János, könyörögj érettünk!

 

NEGYEDIK NAP                  

Imádság okosságért

Bosco Szent János, bölcs okosságod csodálatosan megőrizte lelked egyensúlyát. Mindig derűs, mindig vidám voltál, önuralmadat a legsúlyosabb csapások idején sem vesztetted el. Az események hullámzásai nem nyugtalanítottak, mert mindenben csak Isten tetszését kerested, tekinteted a kitűzött célon függött s feléje igyekeztél, akár tűzön-vizen keresztül is. Isten és a Szent szűz volt mindenben irányítód. Imádságos lelked mindenben őhozzájuk fordult tanácsért, azért nem tévesztetted el soha az utat, amelyen haladnod kellett. Bosco Szent János Atyánk, szerezd meg nekem is a keresztény okosság erényét. Segíts, hogy minden munkámat nyugodt megfontolással kezdjem, véghezvitelében állhatatos legyek, kislelkű csüggedés soha el ne bátortalanítson s a nehézségek közepette is csak a célra: Isten akaratára irányítsam tekintetemet. Tartsd tőlem távol a világ okosságát, amely önző módon csak a saját előnyét keresi, s add meg helyette azt az okosságot, amelynek fényénél megértsem ezt az igazságot: „Mit használ, ha valaki az egész világot megnyeri, lelkének azonban kárát vallja?”

 

 Miatyánk.. Üdvözlégy... Dicsőség… Bosco Szent János, könyörögj érettünk!

 

ÖTÖDIK NAP               

Imádság igazságosságért

 

Bosco Szent János! Te valóban az igazságosság hőse voltál. Mindig megadtad mindenkinek azt, ami megilleti: Istennek a hódoló imádatot, gyermeki szeretetet; egyházi és világi elöljáróidnak a tiszteletet, engedelmességet, éspedig nemcsak látszatra, mások előtt, de otthon, bizalmas körben, lelked mélyén is. Engedelmesen meghajoltál a törvényes hatóságok intézkedései előtt, akkor is, ha azok felfogásoddal ellenkeztek s intézményeidnek kárára voltak. Alárendeltjeidet illető tetteidnek sohasem az elfogultság, de mindig az igazságosság volt az irányítója. Bosco Szent János Atyánk, segíts meg, hogy én is mindig és mindenki iránt igazságos legyek. Isten iránt: hogy imádjam és szeressem őt s megtartsam parancsolatait; elöljáróim iránt: hogy engedelmeskedjem nekik és tiszteljem őket; felebarátaim iránt: hogy sohasem a külső látszat szerint, de a szeretet parancsa alapján ítéljem meg őket, s olyan módon védjem meg érdekeiket, mint a magaméit. Légy segítségemre, hogy soha ne csaljak, meg ne károsítsak mást, hanem mindenkinek megadjam, ami őt megilleti, sőt, tehetségemhez képest még jót is tegyek másokkal.

 

 Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség…  Bosco Szent János, könyörögj érettünk!

 

HATODIK NAP            

Imádság lelki erősségért

Bosco Szent János, ó milyen erős volt a te lelked! Tanulmányaid elé ezernyi nehézség tornyosult. Erős lelked azonban legyőzte azokat, s pappá lettél, tudós, szentéletű pappá. Kortársaid kinevettek, eszelősnek mondtak, mikor eljövendő szerzetes-társaságodról, intézeteidről, templomaidról, munkatársaid seregéről beszéltél nekik. S íme: szerzeteseid már az egész földtekén érlelik nagy szíved szeretetének gyümölcseit. Intézeteidből veszni indult ifjak százezrei kerültek ki megújult, megtisztult lélekkel, templomaid oltáráról naponta ezer meg ezer szentmiseáldozat száll az ég felé. A munkatársak százezrei lelkes szeretettel járnak nyomdokaidban, hogy imáikkal, filléreikkel továbbfejleszteni segítsenek azt, amit megkezdtél. Nagy és erős volt a lelked, hogy Isten segítségével együttműködve ezer nehézség közepette megvalósítottad mindezt Gyarlóságom tudatában szégyenkezve nézem saját gyöngeségemet és a küzdelmekben való állhatatlanságomat. Hozzád menekülök tehát, erőslelkű védőszentem, Bosco Szent János! Állj mellettem megpróbáltatásaimban, s erősíts, hogy kötelességeimet mindig híven teljesítsem, az élet ínségeit türelemmel viseljem, s a nehézségek ellenére is mindig előbbre jussak az erények útján.

 

 Miatyánk.. Üdvözlégy... Dicsőség… Bosco Szent János, könyörögj érettünk!

 

HETEDIK NAP   

Imádság az önfegyelmezésért

Bosco Szent János, te hősi fokban fegyelmezett voltál! Ételben, italban, a hideg és meleg elviselésében egyaránt kivontad magad az érzékek uralma alól, munkáidat panasz nélkül végezted, pedig gyakran sok fáradságot és kellemetlenséget jelentettek számodra! Önuralmadat elárulta szemed, beszéded, hallgatásod; szegényesen egyszerű, de mindig kifogástalanul tiszta ruházatod is mennyi önfegyelmezésről beszél! Még az állásban, a járás-kelésben, pihenésben is találtál alkalmat az önmegtagadásra, sőt, még tudományszomjadat is fékezni tudtad. Hányszor nyílt alkalmad az önuralom gyakorlására, mikor rágalmakkal, gyanúsításokkal, hamis vádakkal illettek, s te mindezt békés nyugalommal tűrted és szívből megbocsátottad! Egész életed szüntelen valóraváltása volt az apostol szavainak, aki a kereszténység eszményképét Krisztus követésében, keresztjének vállalásában és az érzékek megfékezésében látja. Bosco Szent János Atyánk, te hőse voltál az önfegyelmezésnek. Taníts engem is fegyelemre, önmegtagadásra, hogy példád és az apostol tanítása szerint érzékeimet keresztrefeszítve eljussak az örök boldogság hazájába.

 

 Miatyánk.. Üdvözlégy... Dicsőség… Bosco Szent János, könyörögj érettünk!

 

NYOLCADIK NAP

Imádság a szentségi Jézus szeretetéért

Az Eucharisztia kultusza mindenkor középpontja volt a katolikus istentiszteletnek. Bosco Szent János, te is belőle merítettél erőt súlyos életküzdelmeidhez, s a szentségi Jézus volt ájtatosságod legfőbb tárgya. Már gyermekkorodban örömmel jártál szentmisére, később ministrálni is megtanultál, áldozásaidban forró vágyódással fogadtad szívedbe lelked Királyát, az eucharisztikus Üdvözítőt. Az oltár lépcsője volt igazi otthonod, ahol gyakran térdeltél, bensőséges bizalmas beszélgetést folytatva a tabernákulum csendjében reánk várakozó üdvözítővel. A szentmisét a szeráfok lelkes imádatával, szeretetben égő szívvel mutattad be, s ezt a szeretetedet beleplántálni igyekeztél híveid, növendékei d szívébe is. Példáddal, tanításaiddal s írásaiddal szüntelen a szentségi Jézus szeretetére és sokszorosan megbántott Szívének megengesztelésére serkentetted őket. Esedezve kérlek, jóságos lelkű Bosco Szent János, gyullaszd lángra az én hideg szívemben is a szentségi Jézus lángoló szeretetét, hogy irántam való szeretetének nagyságát megsejtve, mélységes hálával, vágyódó szívvel gondoljak mindig reá. Gyakran vegyek részt keresztáldozatának megújításán, a szentmisén, s gyakran fogadjam Őt magamhoz szeretetének szentségében. Atyai segítségedre támaszkodva elhatározom, hogy minden gondolatomat, szavamat, cselekedetemet és áldozathozatalomat az Ő vigasztalására és engesztelésére ajánlom, s erőm megfeszítésével arra törekszem, hogy Neki örömet szerezzek. Ugye, számíthatok segítségedre?

 

 Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség..

 

Bosco Szent  János, könyörögj érettünk!

 

KILENCEDIK NAP

Imádság a Szeplőtelen Szűz Mária iránti áhítatért

Bosco Szent János, Jézus szentséges Szíve után a szeplőtelen Szűz Mária volt áhítatos szereteted forrása! Te a keresztények segítőjét láttad Máriában, lángoló szeretettel szeretted Őt, s gyöngéd áhítattal, gyermeki bizalommal viseltettél iránta. Mennyi ima és fohász szállt a szívedből Őhozzá! Hányszor kértél s kaptál tőle útmutatást, s a legreménytelenebb nehézségek idején is Ő volt oltalmad, segítséged. Hányszor beszéltél Róla rajongó lelkesedéssel, buzdítottad tiszteletére hallgatóidat, növendékeidet! Templomokat, oltárokat emeltél a tiszteletére, s minden munkádat gyermeki bizalommal helyezted anyai oltalma alá. Hálád, szereteted betetőzéséül megalapítottad a Segítő Szűz Mária Leányainak Intézményét, hogy abban minden időkre szóló emléket állíts annak a földöntúli, hatalmas segítségnek, amellyel Ő műveid kitervezésében és megalkotásában melletted állt. Jóságos Bosco Szent János Atyánk, vezess engem is oda, a mi Nagyasszonyunk, a Keresztények Segítségének trónusa elé, s ajánlj szeretetébe! Azután pedig esedezd ki számomra azt a kegyelmet, hogy magamat egészen az Ő anyai gondoskodására bízva, erényeinek: tisztaságának, alázatosságának, áldozatos engedelmességének hű követője legyek.

Tiszteletét szóval és tettel, főképpen példaadásommal előmozdítsam. Életem minden helyzetében Hozzá forduljak oltalomért, irányításért, hogy így, az Ő pártfogása mellett jámborul élhessek s békés, boldog halál után a mennyország örökkétartó boldogságába juthassak.

 

 Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség… Bosco Szent János, könyörögj érettünk!

 

 

Imádság valamely kegyelem elnyeréséért

Jóságos Bosco Szent János, te földi életedben sem utasítottál el magadtól senkit, aki gyámolításért, vigasztalásért hozzád folyamodott. Ha már e földön is ilyen együttérző szívvel fogadtad a hozzád fordulókat, nem fogsz most sem részvét nélkül elfordulni azoktól, akik bizalommal terjesztik eléd gondjaikat, reményeiket. Hiszen most már a tökéletes szeretet hazájában, Isten megdicsőült barátainak sorában vagy, nincs tehát többé semmi akadálya annak, hogy a szorongatottak iránt való részvevő könyörületességedet tettekkel is kimutasd, és kegyelmet, erőt, segítséget esdekelj ki az én számomra is, aki íme, földi jóságodra visszaemlékezve keresem jóságos tekintetedet, és könnyeimen keresztül is bízó reménykedéssel kiáltok hozzád. Bosco Szent János, könyörögj értem az Úr trónja előtt és légy szószólója kérésemnek. Hiszen a te életed is tele volt gondokkal, szenvedésekkel, nélkülözésekkel. Sok esetben gyalázat, hálátlanság, üldözés volt az osztályrészed. Nagyon jól tudod tehát, mi a szenvedés!

Könyörgök: tekints le reám megértő szánakozással égi hazádból, s légy közbenjárója kérésemnek, de csak akkor, ha annak teljesülése lelkem, lelkünk üdvére válik. Ellenkező esetben se hagyj azonban üres kézzel távoznom mellőled, ó, Bosco Szent János, hanem nyerj számomra helyette valamely más, üdvösebb kegyelmet, és különösen arra segíts, hogy gyermeki lélekkel hajoljak meg mindenben Isten akarata előtt és életemben-halálomban Reá hagyatkozva jussak el az örök életre. Ámen.

 

Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség… Bosco Szent János, könyörögj érettünk!

 

Könyörögjünk! Isten, ki Szent János hitvallóban az ifjúságnak Atyát és Tanítómestert támasztottál, s azt akartad, hogy őáltala Szűz Mária segítségével Egyházadban új szerzetesi családok viruljanak, engedd, kérünk, hogy a szeretetnek azon egy tüzében hevülve tudjunk mi is lelkeket keresni s egyedül Neked szolgálni. Ámen.

 

A szentségi Jézushoz

Ó, édes Jézusom, ki örömödet leled abban, hogy az emberek között lakozol s hogy lelki eledelünk lehetsz, Bosco Szent János érdemeire való tekintettel, ki annyira a szívén viselte az irántad való szeretetet és a Veled való egyesülést az Oltáriszentségben az ifjúság és a keresztény nép között, add meg nekem azt a kegyelmet, melyet szívem egész buzgóságával alázattal kérek Tőled.

 

Segítő Szűz Máriához

Ó, áldott Szűzanya, Keresztények Segítője, ki Bosco Szent János által annyi csodát műveltél s művelsz napjainkban is, anyai szereteteddel és az ő érdemeire való tekintettel esdd ki nekem is, szegény bűnösnek, azt a kegyelmet, amelyet szívem egész buzgóságával alázattal kérek!

 

Szaléziak.HU

 

 

 

 

 

 

Kapcsolódó cikkek

Óbuda – „Fogadj imáidba!”

Óbuda – „Fogadj imáidba!”

#Magyar Tartomány 2024-02-10, Szombat

Az óbudai szaléziaknál a nagyböjti időszakban folytatódik a „Fogadj imáidba!” akció, melynek célja, hogy a templomközösség lelkileg is támogathassa az..

Kilenced Bosco Szent János közbenjárásáért - 9. nap

Kilenced Bosco Szent János közbenjárásáért - 9. nap

#Magyar Tartomány 2024-01-30, Kedd

Január 30., 9. NAP: IMA A LELKEK ÜDVÉÉRT (ISTEN ORSZÁGA)

Kilenced Bosco Szent János közbenjárásáért - 8. nap

Kilenced Bosco Szent János közbenjárásáért - 8. nap

#Magyar Tartomány 2024-01-29, Hétfő

Január 29., 8. NAP: ÉLETSZENTSÉG A HÉTKÖZNAPOKBAN

Kilenced Bosco Szent János közbenjárásáért - 7. nap

Kilenced Bosco Szent János közbenjárásáért - 7. nap

#Magyar Tartomány 2024-01-28, Vasárnap

Január 28., 7. NAP: A FIATALOKÉRT VALÓ ODAADÁS

Kilenced Bosco Szent János közbenjárásáért - 6. nap

Kilenced Bosco Szent János közbenjárásáért - 6. nap

#Magyar Tartomány 2024-01-27, Szombat

Január 27., 6. NAP: A SZENTEK KÖZÖSSÉGE - MEGHÍVÁS AZ ÉLETSZENTSÉGRE

Címkék

 •  • 1% • 28EK • 29.EK • adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • alapítvány • Albertfalva • áldás • áldozat • alkalmazás • állandó • állás • álom • Amerika • Amoris Laetitia-családév • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ars Sacra Fesztivál • avatás • Ázsia • beiktatás • béke • betegség • bevándorlók • bíboros • bicentenárium • boldoggáavatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • Budapest • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • cigány pasztoráció • cirkusz • Clarisseum • Colle Don Bosco • család • csapatépítés • cserkészek • ...
Összes címke
< A fiatalok a béke jelei, egy új világ reménye – Ferenc pápa Úrangyala imájaRóma - Kihirdették a 2024-es strenna témáját >