Szaléziak.HU - Szent Istvánról elnevezett Magyar Szalézi Tartomány
< Szalézi társaságról röviden / Szalézi Társaság Szalézi Társaság \ Statisztika >

Gyakran ismételt kérdések

1. Mit jelent az "SDB" rövidítés?
Salesiani di Don Bosco = Don Bosco Szaléziak.
   
2. Mit jelent "Don Bosco Szalézi"-nak lenni?
'Don Bosco Szalézinak' lenni azt jelenti, hogy az ember olyan katolikus szerzetesrend tagja lesz, melyben a tagok egész életüket Istennek szentelik a fiatalok, főleg a legszegényebbek és szűkölködők nagylelkű szolgálata által. Ezt az életformát az ember a szerzetesi fogadalmak letételével kezdi, közösségben élve, miközben a fiatalokat neveli és evangelizálja Don Bosco példája szerint.
   
3. Honnan a "Don Bosco Szalézi" név?
Bosco Szent Jánostól - ő egy XIX. századi olasz szent - akit a fiúk hívtak úgy, hogy DON BOSCO. A "DON" olaszul azt jelenti: "áldozópap". Manapság is így hívjuk őt. Egy szerzetestársaságot alapított, melynek főleg a legszegényebb fiatalok gondozása a célja. Aztán magához hívta mindazokat, akik úgy döntöttek, "hogy követik", mint szaléziak. Ez a név Szalézi Szent Ferenctől ered, aki nagyon népszerű szent Észak-Olaszországban, ahol Don Bosco is született. Ő választotta ki a Szalézi Szent Ferencet Társasága védőszentjének, mert azt akarta, hogy minden munkatársa is ennek a szentnek a hiteles emberiességét utánozza.
   
4. Vannak-e még más "szaléziak" nevű társulatok?
Szalézi Szent Ferenc, egyházdoktor a Katolikus Egyházban, egy lelkiségi iskolát indított el, melyet rendszerint "Szalézi Lelkiség" gyanánt ismernek el. A "Don Bosco Szaléziak" cím csak azokat illeti, akik Szalézi Szent Ferenc lelkiségét Don Bosco stílusa és karizmája szerint élik meg.
   
5. Milyen a "Don Bosco Szaléziak" törvényes helyzete vagy státusa?

A "Don Bosco Szaléziak" nem-jövedelmező szerzetestársaságot alkotnak. Az olasz állam polgári célú jogi személynek ismeri el őket, a következő név alatt: "Don Bosco Művek Általános Igazgatósága" - lakhely: 00185 Róma, Via Marsala 42

   
6. A Don Bosco Szaléziak hol vannak jelen a világban és hányan vannak?

A Don Bosco Szaléziak a Föld 5 kontinensének 132 országában vannak jelen, 8 szalézi régióban. 2017 decemberi adatok szerint 14.659 szalézi szerzetes, ebből 424 novicius és 14.235 fogadalmas szerzetes alkotja a rendet, közülük 128 püspök illetve prelátus. Ez a világon a második legnépesebb férfi szerzetes rend a jezsuiták után.

   
7. Mi a Don Bosco Szaléziak célja?
A Don Bosco Szaléziak célja röviden így foglalható össze: "Isten szeretetének jelei és hordozói lenni a fiatalok, főleg a legszegényebbek számára".
   
8. Hogyan működnek a Don Bosco Szaléziak az ifjúság szolgálatában?
Íme egy lista azokról a tervekről, melyeket a Don Bosco Szaléziak az ifjúság javára előmozdítottak a világon: különböző akadémiai fokozatú iskolák, földműves iskolák, kollégiumok, egyetemek, oratóriumok és ifjúsági központok, plébániák, missziók, ifjúsági mozgalmak, könyvkiadók, tömegtájékoztatási központok, multimédiás művek. mozi fórum, zenés körök és színház, polisport körök, grafikus iskolák, kiadványok, nevelési programok a békére és a demokráciára, kateketikai központok, mezőgazdasági fejlesztési tervek, utcagyerekek központjai, menhelyek, rehabilitációs központok, pályaválasztási központok, kábítószerelvonó központok, menekültek központjai, hivatástisztázó központok, önkéntesek központja.
   
9. Házasodnak-e a szaléziak?
Nem. A Don Bosco Szaléziak nem házasodnak. Ők megszentelt életet élnek (a fiatalok java érekében).
   
10. Mit értünk a "megszentelt életen"?
A Katolikus Egyházban, a személy az Úrnak szentelheti az életét, egészen szabad döntéssel. Ez az egész életre szóló megszenteltség a következő három nyilvános fogadalom letétele által nyilvánul meg: engedelmesség, szegénység, tisztaság.
   
11. Mit jelent a három fogadalom?
A három fogadalom olyan jel, amely által az ember egészen Isten és saját küldetése szolgálatára adja át magát, hogy a világon lehetővé és megvalósíthatóvá tegye a békét, az igazságot, az igazságosságot és a szeretetet. A három fogadalom letételével, a jelölt lemond egynéhány törvényes jogáról, melyet mint emberi lény birtokol - a szabad választásról és elhatározásról, a törvényes tulajdon jogáról (javak), a házasodási jogáról és arról, hogy saját családja legyen.
   
12. A szaléziak a fogadalmakat csak egy meghatározott időre teszik?
Nem. A megszentelődés az egész életre szól. A Katolikus Egyház mindenképpen azt követeli, hogy a jelölt a fogadalmakat egy meghatározott időre tegye le, azzal a szándékkal, hogy majd a későbbiek folyamán, örökre Istennek szentelje magát. Ezt az időszakaszt úgy hívják, hogy "ideiglenes fogadalom", melyet betetőz "az örök fogadalom", 7 év elmúltával.
   
13. A modern világban lehetséges még az örökre szóló "megszentelt élet"?
Biztosan nem könnyű vállalkozás megélni a megszentelt életet, a három fogadalmat nap mint nap. De mindenképpen lehetséges Isten segítségével és kegyelmével, támaszra találva az állandó imában, a szentségek vételében és Don Bosco alapszabályainak a megtartásában. Így élve a közösségben a többi taggal, akik ugyanazt a fogadalmat tették le, az élet több, mint lehetséges. Az Isten országáért örömteli lekötöttségben megélt élet ez - és a lekötöttségen túl, valóban egy olyan kaland, melyet érdemes megélni.
   
14. Az szaléziak mind papok?
Nem minden szalézi pap is. A hivatása az, hogy Don Bosco Szalézi legyen, de ezt a hivatást két formában lehet megélni: mint testvér és mint áldozópap. Ez a két forma egymást kölcsönösen kiegészíti.
   
15. Mi a szalézi testvér sajátossága?
A szalézi testvér, akárcsak az áldozópap, szintén leteszi a szegénység, a tisztaság, az engedelmesség fogadalmát. Éli a közösség életét a többi szalézi rendtárssal, és éli ugyanazt a küldetést az ifjúság szolgálatára, miközben életével Krisztust, a Jó Pásztort utánozza, és a nevelés terén elsajátítja Don Bosco módszerét. A különbség abban a tényben van, hogy a munkájával ő főleg világias természetű tevékenységet folytat. Íme néhány foglalkozási ág, ahol a szalézi segítő testvér leginkább kifejti hivatását: nevelő, orvos, tanár, agrármérnök, fejlesztési igazgató, adminisztrátor, könyvszakértő, katekista, cserkész parancsnok, újságíró, könyvtáros, mérnök, tömegtájékoztatási technikus, sportedző, zenész, stb.
   
16. Milyen sajátossága van a szalézi papnak?
Ahogy a segítő testvér rendtárs, úgy a szalézi áldozópap is leteszi a tisztaság, a szegénység, az engedelmesség három fogadalmát. Közösségben él a többi szalézival és az ifjúság szolgálatának szenteli életét. Lényét hozzáigazítja Krisztusnak, a Jó Pásztornak példájához. A nevelés terén Bosco Szent János példáját és karizmáját követi. A segítő testvértől eltérően az áldozópap különleges módon, az áldozópap sajátosságának, a szent szolgálatnak köti le magát: hirdeti az evangéliumot és kiszolgáltatja a szentségeket.
   
17. Hogyan lesz valaki szalézi?
Miután az ember meggyőződött a saját hivatásáról, ahhoz hogy Don Bosco szalézivá legyen, vállalnia kell néhány egymásután bekövetkező élethelyzetet, melyek:

* a jelöltség a kezdeti hivatásbeli választás komollyá válása érdekében és a noviciátusra való felkészülésre;
* a noviciátus (újoncév): ami a szerzetesi élet megtapasztalásának kezdete;
* a posztnoviciátus: ami segíti a növekedést a hit, kultúra és élet egységesülésében;
* a gyakorlati idő (tirocinium): ami személyi egységbefoglalásra törekszik a szalézi tevékenységgel való életbevágó és beható szembesítésben;
* jellegzetes alakulás, fejlődés (formáció): ami teljessé teszi a kezdeti formációt, és amely a papnövendékek részére kihúzódik a papszentelésig;
* az örökfogadalomra felkészülés időszaka, amely kell, hogy kifejezze a hozzá megkívánt lelki érettséget és végleges elköteleződésre vezet (Ratio 311).
   
18. Mennyi ideig tart a szalézivá válás folyamata?
Kiindulva a jelöltségtől egészen az örökfogadalomig, hogy az ember a Szalézi Társaság tagjává legyen - kb. 7 év kell. A szalézi áldozópapot - normális esetben - az örökfogadalom után négy évvel szentelik pappá.
   
19. Milyen jelek dönthetnek a szalézi hivatásban?
Íme a szalézi hivatás néhány jelentős jele:
* Nagy vágyakozás Krisztus közeli követésére.
* Készség, hogy az ember egész életére az Úrnak szentelje magát.
* Az ifjúság iránti hamisítatlan szeretet és a vágy szolgálni nekik, főleg a legszegényebbeknek.
* Nagylelkű és önfeláldozó lelkület és akarat az élet nehézségeinek legyőzésére.
* Képesség közösségben élni, megosztva mindent a rendtársakkal.
* Optimista magatartás, alkotó és kezdeményező erő.
   
20. Mi a legkevesebb követelmény ahhoz, hogy az ember szalézi legyen?
A legkevesebb követelmény ahhoz, hogy valaki szalézi lehessen, a következő:
* Legyen 18 éves.
* Legyen katolikus.
* Középiskoláit elvégezze.
* Jellemes és egészséges legyen.
* Vannak még más követelmények, de ezek az illetékes tartományfőnökségtől függenek.
   
21. És a nők? Lehetnek-e ők is Don Bosco Szaléziak?

Nem. De beléphetnek a Don Bosco Nővérek Kongregációjába, amit úgy hívnak: "Segítő Szűz Mária Leányai". A jelük: FMA. Magyarországon három helyen vannak jelen:

Don Bosco Nővérek Rendháza
2146 Mogyoród, Dózsa Gy. u. 37
Tel.: 28 / 540-625 

Don Bosco Nővérek Rendháza
1029 Budapest, Templom köz 1.
Tel.: 1 / 397-4870

Segítő  Szűz  Mária  Leányai
3300  Eger, Malom u. 11
Tel.:  36 / 410-938

 

   
22. Kik az FMA-k?

Don Bosco és Mazzarello Szent Mária Dominika együtt 1872-ben alapították a Segítő Szűz Mária Leányai szerzetesközösséget nők részére. Ők a Don Bosco Nővérek, az FMA-k. Jóllehet külön jogi egységet alkotnak, a Don Bosco Szaléziakkal ugyanabban a lelkiségben, karizmában és küldetésben osztoznak. Sajátos területük a lányok és fiatalok nevelése, főleg a legszegényebbeké.


Honlapok: www.cgfmanet.org nemzetközi;
                        www.donbosconoverek.hu magyar

   
23. És a házasok? Osztozhatnak-e a házasok a szalézi lelkiségben és küldetésben?
Igen, megtehetik. Az SDB-n és az FMA-n túl Don Bosco alapított egy egyesületet is, melynek neve: "Szalézi Munkatársak Egyesülete". Ők mind laikusok, nőtlenek vagy házasok, akik nyilvánosan megígérik, hogy mindennapi életüket a szalézi karizma és lelkiség szerint élik. Mindnyájan arra törekszenek, hogy hűséges katolikusok legyenek és elkötelezetten kövessék a szalézi hivatást. A magyar szalézi munkatársak aktívan részt vesznek a szalézi munkában.

További felvilágosításért forduljanak Marillai Andrea koordinátorhoz -  e-mail: marillai.andrea@gmail.com tel: +36 30 292 1553
   
24. Ha én a szaléziak vagy az FMA volt-növendéke vagyok, részesülhetek-e Don Bosco küldetésében?
Don Bosco nagyon szerencsésnek érezte magát, hogy voltnövendékei munkatársai lettek neki a szegény fiatalok iránti küldetésében, miután ezek bekerültek a munka világába. Carlo Gastini voltnövendéknek köszönhetően megvalósíthatóvá vált ez a terv. Így született meg a Don Bosco Voltnövendékek Világszövetsége. A Világszövetségnek két ága van: férfi és női. Mindkettő elismert polgári világegyesület. Az Egyesület nyitva áll mind a szaléziak, mind pedig a Segítő Szűz Mária Leányai volt növendékei előtt. Magyarországon a Szalézi Család ezen ágai még nincsenek hivatalosan megszervezve.

További információk: exallievi@sdb.org ha szalézi növendék vagy/és g.eramo@tiscalinet.it ha FMA voltnövendék vagy.
   
25. Lehetek-e megszentelt szalézi és élhetek-e a világban közösségen kívül?
Igen. Lehetséges letenni a tisztaság, szegénység és engedelmesség három fogadalmát és élni a saját életet a világban. A nők, akik ezt az életstílust kívánják élni, azokat Volontarie di Don Bosco = Don Bosco Volontáriák (VDB) néven hívjuk. További információk: www.volontariedonbosco.org A férfiak egyesületének neve: Volontari con Don Bosco = Don Bosco Önkéntesek.

További információk: volontariedidonbosco@gmail.com; honlap: www.volontaricondonbosco.org
   
26. Ha nem is vagyok katolikus, ugyanúgy részesedhetek-e Don Bosco küldetésében?
Ezrével vannak személyek a világon, akik nem katolikusok, mégis közeli közreműködői Don Bosconak küldetésében. Néhányan voltnövendékek, akik be vannak írva vagy mégse a Világszövetségbe. Egyesek azért tagok, mert szalézi intézetekben dolgoznak, tőlük telhetően meg is tesznek mindent, és szolgálatukért bért kapnak. Mások nagylelkűen feláldozzák idejüket és talentumaikat, hogy egészségesebb környezetet teremtsenek a fiataloknak azokban az országokban, melyekben maguk is élnek. Küldetésében együttműködni Don Boscóval nyílt felhívás mindazokhoz, akik hisznek az ifjúság nevelésének fejlődésében. Ha le akarod kötni magadat ebben szolgálatban, információért keress kapcsolatot a legközelebbi szalézi intézettel.
   
27. A világon milyen más csoportok tartoznak a "Szalézi Családba"?
Hivatalosan 30 csoport van a világon több mint 400 000 taggal, amelyek a Szalézi Családhoz tartoznak, mint az SDB-k, az FMA-k, a Szalézi Munkatársak Egyesülete, a Voltnövendékek Világszövetségének két ága és mások. Don Bosco karizmája tovább folytatja vonzást ébresztő hatását a jóakaratú személyekben. Van még ezen kívül mitegy 20 más csoport, mely szeretne bekerülni a Szalézi Családba.
   
28. Van-e a szaléziaknak valamilyen kiadványuk, amiből többet megtudhatnék róluk?

Igen. Magyar nyelven évente négy alkalommal jelenik meg a Szalézi Értesítő, ami ingyenes kiadvány és a magyar szaléziak körüli aktuális történésekről szól.

Megrendelhető a Szalézi Értesítő weboldalán, jelzés után postázzuk.

   

Forrás: www.obudaiszaleziak.hu és www.sdb.org