Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Magyar Tartomány / Kilenced Bosco Szent János közbenjárásáért 2023

Kilenced Bosco Szent János közbenjárásáért 2023

Kilenced Bosco Szent János közbenjárásáért 2023

2023-01-21 Szombat   |   #Magyar Tartomány   |   ARCHIVÁLT

ima  • kilenced  • Don Bosco  •

Ha egy nagy eseményre készülünk, például egy fontos találkozóra, az ember nem improvizálhat, és nem engedheti meg magának, hogy felkészületlenül érkezzen. A kilenced a felkészülés ideje, kilenc nap arra, hogy felkészítsük a szívünket, az elménket és a testünket Don Bosco ünnepére. Ebben a kilenc napban mi vagyunk azok, akik teszünk valamit (szakítunk egy kis időt, imádkozunk, igyekszünk megélni az elköteleződést...), de ha hűségesek vagyunk, Isten is tesz értünk valamit.

Bosco Szent Jánosnak, a Szalézi Társaság alapítójának és védőszentjének ünnepére kilenceddel is készül a Szalézi Család. Az interneten keresztül is lehet ehhez csatlakozni, kérve Don Bosco közbenjárását. A kilencedet január 22-én kezdjük, a Don Bosco kilenced minden napjához van egy szentírási részlet, gondolatok Don Bosco életéből-tanításaiból, egy fohász és egy rövid, kötött imádság.

Van az emberi természetben egy tény, amit senki sem kérdőjelez meg, ez pedig, hogy boldogok akarunk lenni. Mindannyian vágyakozunk a boldogságra, az állandó boldogságra.

Csak az a gond, hogy sokszor rossz helyen keressük a boldogságot. Volt egy ember, aki felfedte az igazi boldogság titkát. Úgy hívták: Bosco János. Ezt az embert sokszor próbára tette a sors, de élete mégis telve volt megelégedéssel és boldogsággal. „Kedves barátom – írta egyszer az egyik munkatársának – én olyan ember vagyok, aki szereti a vidámságot és egyformán boldognak akar látni téged és a többieket is. Ha úgy teszel, ahogy mondom, boldog leszel és elégedettség lesz a szívedben.”

Hogyan találta meg Don Bosco az igazi boldogságot? Ezen a kilenceden keresztül követni fogjuk ajánlásait a boldog élethez:


Kilenced Bosco Szent János közbenjárásáért 2023


Január 22., Boldog Laura Vicuña ünnepe)

1. NAP: A GONDVISELŐ ISTEN, AKI VELÜNK VAN
Szentírási részlet: (Mt 6,25...33)
„Azt mondom ezért nektek: Ne aggódjatok életetek miatt, hogy mit esztek, vagy mit isztok, sem estetek miatt, hogy mibe öltöztök! Nem több az élet az eledelnél s a test a ruhánál? ... Ezért ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, s ezeket mind megkapjátok hozzá!”
Gondolatok:
Don Bosco édesanyja, Margit mama megismertette gyermekeivel a gondviselő Istent, aki szeret minket. A szép tiszta estéken, amikor kint ültek a ház előtt, és a csillagos eget szemlélték és énekelgettek, Margit tanította is gyermekeit: „Isten megteremtette a világot és az eget csillagokkal díszítette”. Amikor pedig látta a virágokat a réteken, felkiáltott: „Milyen sok szép dologgal ajándékozott meg Isten”. Az aratás végén, a szüret befejezésekor, mikor mindenki nagyon fáradt volt, Margit mama rövid imát mondott: „Köszönjük meg az Úrnak a hozzánk való jóságát. Mindennap adott nekünk kenyeret.” Amikor a vihar vagy a jég elvert mindent, hittel vallotta meg: „Az Úr adta, az Úr elvette, legyen áldott az Ő neve” (vö. Jób könyve). Don Bosco feltétlenül bízott a Gondviselésben, és azt mondta: „Nagy bizalmam van a Gondviselésben, de Ő is akarja, ha nagy erőfeszítés árán is, de megtegyük a magunkét.”
Fohász:
Mennyei Atyánk. Gondviseléseddel derűt és bizalmat adtál Don Boscónak az élet megpróbáltatásaiban. Engedd, hogy teljes bizalommal legyünk segítséged iránt és hűségesen kitartsunk szolgálatodban.
Ima: Miatyánk... Dicsőség... Bosco Szent János, könyörögj érettünk!

Január 23.,

2. NAP: SZERETNI JÉZUST A LEGSZENTEBB OLTÁRISZENTSÉGBEN
Szentírási részlet: (Jn 6,47-...58)
„Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere. atyáitok mannát ettek a pusztában, mégis meghaltak. Ez a mennyből alászállott kenyér, aki ebből eszik, nem hal meg. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él.”
Gondolatok:
Bosco Szent János arra tanította a fiatalokat, hogy szeressék Jézust az Eucharisztiában, hogy legyenek méltóak arra, hogy gyakran áldozzanak, és hogy sűrűn keressék fel az Oltáriszentséget.
Don Bosco leírja, hogyan viszonyult Domonkos a szentáldozáshoz: „Felkészülése a szentáldozásra jámbor volt és tanulságos. Előző este, lefekvéskor egy különleges imát mondott, amely a következő szavakkal zárult: „Legyen mindig áldott és imádott a legszentebb isteni Szentség!” Reggel bőven hagyott időt magának a felkészülésre, de a hálaadása volt az, ami nem ismert határokat. ...Ez a lelki hozzáállás vezette Domonkost ahhoz, hogy átélje az igazi örömet. Ez a mély, mennyei boldogság tükröződött a ragyogó arcán minden alkalommal.”
Amikor Don Bosco Rua Mihályt, a későbbi rendfőnök utódát elküldte, hogy egy másik oratórium igazgatója legyen, Don Bosco azt tanácsolta neki, hogy „ne hozzon döntést anélkül, hogy előtte ne emelné föl a szívét Istenhez. Vigyázzon a fizikai és erkölcsi egészségére: szentmiselátogatással, a breviárium olvasásával, elmélkedéssel minden reggel, és látogassa meg az Oltáriszentséget a nap folyamán.” „Két biztos támpont van az ég felé vezető úton: a bűnbánat és az Eucharisztia.” (Don Bosco)
Fohász:
Urunk, Jézus Krisztus, Te a szent Eucharisztiában testedet és véredet adod nekünk, annak jeléül, hogy már most részünk van a Te életedben. Add, hogy egykor teljes egészében részesüljünk
benne a Mennyek Országában, ahol Te örökkön örökké élsz.
Ima: Üdvözlégy... Dicsőség... Bosco Szent János, könyörögj érettünk!


Január 24., (Szalézi Szent Ferenc ünnepe)

3. NAP: A SZENTLÉLEK VEZETÉSÉÉRT
Szentírási részlet:
(Jn 14,15...26)
„Ha szerettek, tartsátok meg parancsaimat, én meg majd kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek: az Igazság Lelkét, aki örökké veletek marad. ...S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít benneteket mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek.”
Gondolatok: A jótanács ajándéka
Szalézi Szent Ferenc napján egy idézet őtőle: „Minél őszintébben, minél mélyebben bízunk Istenben, annál nagyobb az irántunk tanúsított gondoskodása.”
Az Úr Lelke, amely Don Boscón keresztül szólalt meg, megfigyelhető volt abban a csodálatos szabadságban, amellyel, kérve vagy kéretlenül, a tanácsait osztogatta minden embernek, legyen az szegény vagy gazdag, műveletlen vagy tanult, alacsony vagy magas rangú. 
Bölcs és szent gondolatokkal ösztönözte az embereket. 
Az Úr Lelke szólt Don Bosco ajkával, amikor klerikusok és fiatalok egyaránt az oratóriumban (ezt a nevet adta Don Bosco annak a helynek, ahol összegyűjtötte a fiatalokat) meghallották jótanácsait, függetlenül attól, hogy a játszótéren, a szobájában, vagy a gyóntatófülkében találkoztak vele.
A tanács, amelyet a játszótéren szokott adni „fülbe súgott szó”-ként vált közismertté.
Fohász:
Istenünk, a segítő Szentlélek, akit Jézus küldött le ránk, töltse el a szívünket világossággal és
vezessen minket az igazságra, amint a te Fiad megígérte, aki él és uralkodik mindörökkön
örökké.
Ima: Miatyánk... Dicsőség... Bosco Szent János, könyörögj érettünk!


Január 25.,

4. NAP: SZERETNI AZ EGYHÁZAT (HŰSÉG AZ EGYHÁZHOZ ÉS A PÁPÁHOZ)
Szentírási részlet
: (Mt 16,13-19)
Amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: „Kinek tartják az mberek az Emberfiát?”
Így válaszoltak: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, Jeremiásnak vagy valamelyik másik prófétának.”
Jézus most hozzájuk fordult: „Hát ti mit mondtok, ki vagyok?”
Simon Péter válaszolt: „Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia.”
Erre Jézus azt mondta neki: „Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Én is mondom neked: Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt. Neked adom a mennyek országa kulcsait. Amit megkötsz a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva.”
Gondolatok:
A szentségek, amelyeket Megváltónk adott, nekem adattak. Jézus, halála által megnyitotta előttem a mennyországot és előkészítette számomra. És hogy legyen valaki, aki vigyáz rám, magát az Istent adta nekem atyámul, az Egyházat anyámul, és az Isteni Igét a vezetőmül. 
Don Bosco sokszor mondta: „Szeressétek a pápát!”
A szalézi munkatársaknak Don Bosco mondta: „Minden nap, minden egyes szalézi munkatárs mondjon el egy Miatyánkot és egy Üdvözlégyet Szalézi Szent Ferenc tiszteletére, és a Szentatya szándékára.”
Fohász:
Istenünk, Atyánk, Egyházad mindig legyen a Te szent néped, legyen egységben, mint ahogy te egy vagy a Fiúval és a Szentlélekkel.
Imádkozunk szolgádért, Ferenc pápáért. Az ő példája és tanítása által, és az ő vezetése alatt, legyen ő Egyházad jele az egész világon, legyen jele egységednek és szentségednek, és a  tökéletességig növekedjen a Te szeretetedben.
Erre kérünk Krisztus, a Te Fiad, a mi Urunk által.
Ima: Üdvözlégy... Dicsőség... Bosco Szent János, könyörögj érettünk!


Január 26.,

5. NAP: ODAADÁS MÁRIA, A KERESZTÉNYEK SEGÍTSÉGE IRÁNT
Szentírási részlet:
(Jn 19,25-27) 
Jézus keresztje alatt ott állt anyja, anyjának nővére, Mária, aki Kleofás felesége volt és Mária Magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott áll az anyja és szeretett tanítványa, így szólt anyjához:
„Asszony, nézd, a fiad!”
Aztán a tanítványhoz fordult: „Nézd, az anyád!” Attól az órától fogva házába fogadta a tanítvány.
Gondolatok: Don Bosco szavaiból:
„Miután Jézus Krisztus megváltott minket Mária gyermekei és az ő isteni Fia testvérei vagyunk. Így azáltal, hogy Mária Jézusnak, a valóságos Istennek és valóságos embernek anyja lett, ő a mi anyánkká is vált. Jézus Krisztus az ő nagy irgalmasságában minket testvéreinek akar hívni, és ezzel minket Mária örökbe fogadott gyermekeivé tesz.”
„Az anyák mindig különleges bánásmódban részesítik szeretteiket, de szeretik, ha megkérik őket erre. Ilyenek a földi anyák. A mi jó mennyei Édesanyánk más lenne? Nem más, hidd el... Ha szívből imádkozunk hozzá, ő azonnal a segítségünkre siet, mert mi az ő különleges gyermekei vagyunk.”
„Legjobb tudásom szerint buzdítalak: vésődjenek be az én szavaim az elmédbe és a szívedbe, hogy Máriát egy különleges néven szólítsd: „Mária, Keresztények Segítsége, könyörögj érettünk!” Azért ilyen rövid, hogy a leghatékonyabb ima legyen... Mindannyiunknak vannak problémái, mindenkinek szüksége van a segítségre. Ha lelki támogatásra van szükségük, váljon szokásunkká, hogy ezt a fohászt ismételgetjük.”
Fohász:
Jóságos Bosco Szent János atyánk, vezess minket is oda, a mi Nagyasszonyunk, a Keresztények Segítségének trónusa elé, s ajánlj szeretetébe! Esedezd ki számunkra azt a kegyelmet, hogy magamat egészen az Ő anyai gondoskodására bízva, erényeinek: a tisztaságának, az alázatosságának és az áldozatos engedelmességének hű követője legyek. Tiszteletét szóval, tettel, főképpen pedig példaadásommal előmozdítsam.
Ima: Miatyánk... Dicsőség... Bosco Szent János, könyörögj érettünk!


Január 27.,

6. NAP: A SZENTEK KÖZÖSSÉGE - MEGHÍVÁS AZ ÉLETSZENTSÉGRE
Szentírási részlet:
(Mt 5, 13-16)
A tömeg láttára fölment a hegyre és leült. Tanítványai köréje gyűltek, ő pedig szólásra nyitotta ajkát. Így tanította őket:
„Ti vagytok a föld sója. Ha a só ízét veszti, ugyan mivel sózzák meg? Nem való egyébre, mint hogy kidobják, s az emberek eltapossák. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. S ha világot gyújtanának, nem rejtik a véka alá, hanem a tartóra teszik, hogy mindenkinek világítson a házban. Ugyanígy a ti világosságotok is világítson az embereknek, hogy jótetteiteket látva dicsőítsék mennyei Atyátokat!”
Gondolatok:
Szalézi Szent Ferenc mondta: „Törekednünk kell az életszentségre, hogy Istent és felebarátainkat igazán jól szolgálhassuk.”
Don Bosco Savio Szent Domonkos életrajzáról szóló írásában bátorítja a fiatokat, hogy legyenek szentek. Így figyelmeztet: „Emlékezzünk mindig arra, hogy mások erényei a jóra sarkallhatnak minket, Szent Ágoston mondása szerint: „Ha neki megy, nekem miért ne menne?”
Savio Szent Domonkos életrajzának írásakor Don Bosco sürgette a fiatalokat a szentté válásra, és biztosította őket arról, hogy ez már az ő életkorukban is lehetséges.
Könyvében ezt írja: „Domonkos hallott egy prédikációt arról, hogyan váljunk könnyen szentekké. A pap három pontot emelt ki, melyek megragadták Domonkos lelkét: először, hogy Isten azt akarja, hogy mindnyájan szentté legyünk; másodszor, hogy szentté válni nem nehéz; és végül, hogy nagy jutalom vár a mennyben arra, aki szentté válik. A szentbeszéd szikraként pattant Domonkos szívébe, és Isten iránt lobogó szeretetre gyújtotta.
Szalézi Szent Ferenc adja útravalóként az életszentségre vezető vándorútra: „Egy csöpp mézzel több legyet lehet fogni, mint egy hordó ecettel.”
(ESETLEG MONDHATÓ): Boldog Sándor István felajánló imája is segíthet ezen az úton:
Uram, Jézus! Neked ajánlom a mai nap minden imádságát, munkáját, örömét, csalódását, szenvedését. Add meg nekem és minden munkás testvéremnek a kegyelmet, hogy úgy gondolkozzunk, mint Te. Veled imádkozzunk, dolgozzunk és veled éljünk! Add, hogy teljes szívünkből szeressünk téged és mindenütt, minden erővel Neked szolgáljunk! Jöjjön el a Te országod közénk, a gyárakba, a családokba. Ismerjenek és szeressenek Téged mindenütt és mindenkor. Ments meg minket a bajtól és a bűntől! Legyen kegyelmed azokkal, akik veszélyben forognak. A munkában meghaltak békében nyugodjanak.
Ima: Üdvözlégy... Dicsőség... Bosco Szent János, könyörögj érettünk!

Január 28.,

7. NAP: A FIATALOKÉRT VALÓ ODAADÁS
Szentírási részlet:
(Lk 18,16-17) (a 2. lehetőséget lásd lent)
Jézus azonban odahívta őket. „Hagyjátok – mondta –, hadd jöjjenek hozzám a kicsinyek, ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom nektek, hogy aki Isten országát nem úgy fogadja, mint a gyermek, az nem jut be oda.”
Gondolatok:
Don Bosco gondolata a fiatalokról és elkötelezettségéről az ő oktatásuk és evangelizációjuk iránt: „A fiatalság az emberiség azon szerencsés része, akiken az ország reménye, a család boldogulása és a vallás megbecsülése áll.” Bosco Szent János tanítványai által lejegyzett különböző mondásai:
- Ígéretet tettem az Úrnak, hogy magamat az utolsó leheletemig a szegény ifjaknak ajánlom.
- Értetek tanulok, értetek dolgozom, értetek élek, értetek még az életemet is kész vagyok odaadni.
- Köztetek teljes mértékben otthon érzem magam; élni számomra azt jelenti: itt lenni veletek.
- Elloptátok a szívemet, amiből nekem semmi sem maradt, kivéve az égő vágy az iránt, hogy titeket az Úrban szeresselek, hogy értetek jót tegyek, hogy mindnyájatok lelkét megmentsem.
- Kedves fiaim Jézus Krisztusban, legyek otthon vagy távol, mindig rátok gondolok.
- Egyetlen óhajom van csak: boldognak látni titeket ebben az életben és a következőben is.
Fohász:
Urunk Jézus, Te különös szeretetet táplálsz a fiatalok iránt, és mindnyájunkat meghívsz arra, hogy bizalomban és ártatlanságban hozzájuk hasonlóvá váljunk. Segíts minket növekedni a bizalomban és Isten szeretetében. Növeld a fiatalokban a szentség, a bölcsesség, az öröm, a tisztaság, és a felebarátok iránti szeretet ajándékait.
Ima: Miatyánk... Dicsőség... Bosco Szent János, könyörögj érettünk!

 

Január 29.,

8. NAP: ÉLETSZENTSÉG A HÉTKÖZNAPOKBAN

Szentírási részlet: (Lk 6, 35-38)

„Szeressétek inkább ellenségeiteket: tegyetek jót, adjatok kölcsön, és semmi viszonzást ne várjatok. Így nagy jutalomban részesültök, a Magasságosnak lesztek a fiai, hisz ő is jó a hálátlanokhoz és a gonoszokhoz. Legyetek hát irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas. Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, s akkor benneteket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is.”

Gondolatok:

Szalézi Szent Ferenc mondja: „A nagy tervek csakis a türelem és a kitartás erejével valósulnak meg.” Az ő lelkiségének hatására Don Bosco azt tanította: szentnek lenni könnyű.

A fiatalok életfeladata magában foglalja az örömöt, tanulást, jámborságot, tisztaságot, engedelmességet, Isten és embertársaink szeretetét.

Don Bosco figyelembe veszi a fiatalok életkörülményeit és érettségét, amikor a következőket mondja a lelki élet gyakorlatáról:

„Azt tanácsolom, hogy körültekintően javasoljunk könnyű feladatokat, nehogy elriasszuk vagy kifárasszuk a hűséges híveket. A koplalást, a hosszú imádságokat és más rideg önmegtartóztatásokat egy idő után elhagyjuk, vagy vonakodva, szívtelenül tesszük csak meg. Ragaszkodjatok tehát a könnyű feladatokhoz és hűen gyakoroljátok őket!”

„Az életszentség nem rendkívüli dolgok véghezvitelében áll, hanem mindennapi teendőink életkorunkhoz és körülményeinkhez képest legjobb elvégzésében.”

Fohász:

Jézus Krisztus, te húsvéti misztériumodban megmentetted az embert a rossztól. Add meg az ifjúságnak, hogy győzni tudjon a mai idők számtalan rabszolgaságán.

Ima: Üdvözlégy... Dicsőség... Bosco Szent János, könyörögj érettünk!

 

Január 30.,

9. NAP: IMA A LELKEK ÜDVÉÉRT (ISTEN ORSZÁGA)
Szentírási részlet:
(Jn 10, 10b-17.)
„Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja juhaiért. A béres azonban, aki nem pásztor, akinek a juhok nem sajátjai, otthagyja a juhokat és elfut, amikor látja, hogy jön a farkas. A farkas aztán elragadja és szétkergeti őket. A béres azért fut el, mert béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor, ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek engem, mint ahogy az Atya ismer engem és én ismerem az Atyát.
Életemet adom a juhokért.”
Gondolatok:
Boldog Rua Mihály, aki igen közel állt Don Boscóhoz (Rua Mihály Don Bosco tanítványa volt és első utóda lett a Szalézi Társaság rendfőnökeként), ő hagyta ránk a Szent rövid, de igen pontos jellemzését:
Don Bosco egy lépést sem tett, egy szót sem mondott, áldását sem adta olyan kezdeményezésre, ami nem a fiatalok megmentésére irányult. Ugyan eltűrte, ha mások vagyont gyűjtöttek, élvezeteket hajhásztak, megbecsülésre vágytak, az ő szíve viszont kizárólag a lelkek előtt állt nyitva. Tettei és szavai egyaránt tükrözték jelmondatát: „Da mihi animas, cetera tolle! Lelkeket adj nekem, Uram, minden mást vegyél el!”
Don Bosco szerint ez a legtöbb, amit emberként tehetünk: higgyünk és tegyünk meg mindent az üdvösségért!
A papságról alkotott véleménye is a lelkekért való buzgólkodásról tanúskodik: „Aki a papi hivatást választja, átadja magát az Úrnak, s attól fogva semmi másra nem vágyakozhat a világon, mint hogy mindent Isten nagyobb dicsőségére tegyen és a lelkek javára munkálkodjék.”
Fohász:
Mennyei Atyánk. Segíts minket, hogy kitartóan, a nehézségek ellenére is mindig a Veled való találkozás reményében tudjunk cselekedni. Tetteink, imáink és gondolataink is tükrözzék Hozzád való hűségünket.
Ima: Miatyánk.. Üdvözlégy... Dicsőség... Bosco Szent János, könyörögj érettünk!

 

Szaléziak.HU

Kapcsolódó cikkek

Don Bosco, a politika és a szociális kérdés

Don Bosco, a politika és a szociális kérdés

#Aktuális 2024-06-18, Kedd

Politizált Don Bosco? Igen, de nem a szó hagyományos értelmében. Ő maga mondta, hogy a politikája a Miatyánk: a lelkek megmentése, a szegény fiatalok nevelése..

Egy szenttel ebédeltem

Egy szenttel ebédeltem

#Aktuális 2024-06-18, Kedd

Ma már elég könnyű találkozni egy szenttel, ahogy ez már velem is többször megtörtént. Többekkel is találkoztam: Ildefonso Schuster milánói bíborossal (ő..

Don Bosco és Jézus Szentséges Szívének tisztelete

Don Bosco és Jézus Szentséges Szívének tisztelete

#Szalézi világ 2024-06-10, Hétfő

Don Bosco nagyon tisztelte Jézus Szent Szívét, és ezt ajánlotta fiainak is. Ez az áhítat élete során számos formában és megnyilvánulásban megmutatkozott:..

Dogliani, a nagy maestro

Dogliani, a nagy maestro

#Aktuális 2024-05-31, Péntek

Don Bosco 1864-ben, 14 évesen fogadta be valdoccói (torinói) oratóriumába, asztalos tanulóként. Azonban határozott hajlama volt a zene iránt, és Don Boscóban..

Don Bosco ismeretlen története - Egy tányér levest és egy pár cipő

Don Bosco ismeretlen története - Egy tányér levest és egy pár cipő

#Aktuális 2024-05-29, Szerda

Don Bosco egy nemrég felfedezett, kiadatlan levele, amelyet Őexcellenciája Francesco Crispi (1818-1901) miniszterhez írt, alkalmat ad arra, hogy emlékeztessük..

Címkék

 •  • 1% • 28EK • 29.EK • adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • alapítvány • Albertfalva • áldás • áldozat • alkalmazás • állandó • állás • álom • Amerika • Amoris Laetitia-családév • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ars Sacra Fesztivál • avatás • Ázsia • beiktatás • béke • betegség • bevándorlók • bíboros • bicentenárium • boldoggáavatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • Budapest • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • cigány pasztoráció • cirkusz • Clarisseum • Colle Don Bosco • család • csapatépítés • cserkészek • ...
Összes címke
< A boldogság 12 eszközeÓbuda - Szalézi munkatársak formációfelelőseinek találkozója 2023 >